Skontaktuj się!

HONEY TRAPPER
  • Agencja Detektywistyczna HONEY TRAPPER
    Oddział I 00-867 Warszawa al. Jana Pawła II 27
    Oddział II 50-106 Wrocław ul. Rynek 7
  • +48 790 418 122
    +48 22 299 59 50
  • biuro@honeytrapper.pl

Właścicielem Agencji Detektywistycznej HONEY TRAPPER jest PRESTIGE CONSULTING SP. Z O.O. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000061176, z siedzibą we Wrocławiu – 50-106 Wrocław ul. Rynek 7, NIP 897-182-24-30. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Detektywi posiadają licencje oraz inne uprawnienia w zależności od realizowanych zadań.

Przetwarzanie danych osobowych:

Na mocy ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, z 2019 r. poz. 55, 730.) Informujemy, że na podstawie art. 28c do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).

HONEY TRAPPER

Oddział I
00-867 Warszawa
al. Jana Pawła II 27
Oddział II
50-106 Wrocław
ul. Rynek 7

Godziny otwarcia naszej
agencji - 24/7. Klienci
mogą dzwonić 24h.

+48 790 418 122
+48 22 299 59 50

biuro@honeytrapper.pl